Kwaliteitsteam Hoeksche Waard

Doel en werkwijze van het Kwaliteitsteam

Het Kwaliteitsteam Hoeksche Waard werd in 2012 ingesteld door de 5 samenwerkende gemeenten op verzoek van de maatschappelijke organisaties. Het team bevordert, stimuleert en bewaakt de ruimtelijke kwaliteit, zoals die is omschreven in de Structuurvisie Hoeksche Waard (2009) en in de Omgevingsvisie Hoeksche Waard (2019). Het team geeft gevraagd en ongevraagd een gemotiveerd advies over plannen en doet dat vanuit een onafhankelijke positie. De adviezen zijn gericht aan het bestuur van de gemeente en aan het ambtelijk projectteam ruimtelijke ordening.

Adviezen

Sinds de oprichting heeft het team vele adviezen uitgebracht, op bijvoorbeeld het terrein van de energietransitie, glassanering, woningbouwlocaties en mobiliteit. Het team richt zich op de versterking van de ruimtelijke kwaliteit en kijkt tegelijkertijd naar de leefbaarheid en de economische vitaliteit van het gebied of de locatie. Steeds staat voor ogen Nationaal Landschap Hoeksche Waard als ‘kwaliteitsmerk’ neer te zetten en daarmee een sterke en herkenbare identiteit en positie mee te geven, door meerwaarde te creëren voor het eiland.

Leden kwaliteitsteam (vanaf 2021)

De leden, afkomstig uit het Hoeksche Waardse maatschappelijke middenveld, bezitten een brede gebiedskennis en expertise op verschillende vakgebieden: landbouw, landschap, natuur, biodiversiteit, archeologie, cultuurhistorie en erfgoed, recreatie, duurzaamheid en ondernemen. Ze zijn als onbezoldigde vrijwilligers op persoonlijke titel aangesteld en niet als afgevaardigde of vertegenwoordiger van een organisatie. Het team staat onder leiding van een onafhankelijke stedenbouwkundige-landschapsarchitect van buiten de Hoeksche Waard.

Foto kwaliteitsteam 2020

 • Laura de Bonth, stedenbouwkundig adviseur (voorzitter)
 • Henk van den Berg, duurzaamheid en energietransitie
 • Bas Blok, land- en tuinbouw
 • Dick Bussing, natuur, landschap en leefomgeving
 • Raymond van Galen, bedrijvigheid en mobiliteit
 • Leen de Geus, land- en tuinbouw, (agro)biodiversiteit
 • Jos Gevers, leefbaarheid
 • Adrie Konijnendijk, planologie
 • Jan Prince, natuur, landschap en ruimtelijke kwaliteit
 • Jeroen Ras, archeologie
 • Willy Spaan, cultuurhistorie en erfgoed
 • Janneke Zevenbergen, agrarisch natuurbeheer en biodiversiteit

Vaste gemeentelijke deelnemers aan teambijeenkomsten

 • Wietske Wolf-Lutz, landschapsarchitect
 • Peter van der Graaf, stedenbouwkundige
 • Niels van der Jagt, ambtelijk secretaris

Meer informatie?

Neem dan contact op met Niels van der Jagt, ambtelijk secretaris. Mail hiervoor naar niels.vanderjagt@gemeentehw.nl of bel naar 088 – 647 12 33.