Terug naar het overzicht

Gemeente Hoeksche Waard mag extra woningen bouwen van provincie

Dit nieuwsbericht is verlopen.

De provincie Zuid-Holland heeft gemeente Hoeksche Waard laten weten dat er in de periode tot en met 2029 in de woonregio Hoeksche Waard 686 extra woningen gebouwd mogen worden. Dit op basis van een provinciale herberekening van de Trendraming 2019 (woningbehoefteraming tot 2030).

De gemeente had de provincie gevraagd in hoeverre de sluiting van het asielzoekerscentrum in ’s-Gravendeel de berekeningen van de woningvoorraadbehoefte in de Trendraming 2019 beïnvloedde.

Extra woningen passen in de ambitie van de Hoeksche Waard

Wethouder Piet van Leenen (Wonen) is heel blij met het bericht van de provincie. “De verruiming van de woningbouwmogelijkheden biedt kansen om belangrijke woonopgaves aan te pakken en past heel mooi in de ambitie waar we in de Hoeksche Waard voor staan. We streven naar een evenwichtig samengestelde bevolking waarin alle leeftijdsgroepen vertegenwoordigd zijn. Vanwege de vergrijzing zijn in de komende jaren alleen al 4000 woningen nodig. En dat willen we niet ten koste laten gaan van de beschikbaarheid van woningen voor jongeren. Om dat voor elkaar te krijgen staan we voor een behoorlijke woningbouwopgave. We willen bouwen voor onze huidige inwoners en daarnaast meer jonge huishoudens aantrekken. Die hebben we immers nodig om het voorzieningenniveau op ons eiland op peil te houden. Deze extra woningen passen daar heel goed in.”

Woningbouw passend bij de Hoeksche Waard

In de Woonvisie en de Omgevingsvisie die samen met de Waardmakers is opgesteld, staan uitgangspunten voor woningbouw op het eiland. Leefbaarheid en onze unieke landschappelijke kenmerken zijn daar de pijlers van. De Hoeksche Waard is immers aantrekkelijk door de open ruimte, het groen en het mooie landschap. Dat willen we dan ook behouden. Toch is woningbouw noodzakelijk om te voorzien in de behoefte van de inwoners en om er voor te zorgen dat er voldoende inwoners zijn om voorzieningen als winkels, scholen, sport- en muziekverenigingen en dergelijke in stand te houden. Uitgangspunt is dat er bij woningbouw rekening wordt gehouden met inpassing in het landschap. De voor de Hoeksche Waard zo kenmerkende groene dijken en krekenstructuur moet behouden blijven en uitbreiding is zoveel mogelijk in of aan de rand van de dorpen.

Stougjesdijk-Oost

In de beleidsdocumenten van de gemeente zijn 4 locaties benoemd als plekken waar meer woningbouw kan komen. De locatie Stougjesdijk-Oost, aan de oostkant van Oud-Beijerland, is er daar één van. De provincie geeft in de brief aan de gemeente aan dat zij een flink deel van deze extra woningen graag op de locatie Stougjesdijk-Oost zou zien. Wethouder Van Leenen: “De 4 uitleglocaties, zoals we die noemen, beslaan in totaal 0,5 % van het oppervlak van de Hoeksche Waard. De hele locatie Stougjesdijk-Oost slechts 0,3%. Ik snap heel goed dat de provincie kijkt naar deze locatie voor de bouw van de extra woningen. Ook omdat de bouw van een flinke wijk op die plek kansen biedt om een zogenaamde R-Net-verbinding, een snelle buslijn, naar Rotterdam aan te leggen. Dus als wethouder Wonen ben ik daar voorstander van. Nu moet je daar wel bij bedenken dat de procedures voor woningbouw op die locatie nog moeten starten. Als alles goed verloopt zouden de 1e woningen daar in 2025 opgeleverd kunnen worden. En ik ga er vanuit dat we daar ongeveer 200 woningen per jaar kunnen bouwen. Het duurt dus nog wel even voor die wijk er staat. Maar ik ben wel heel blij dat de provincie met ons meedenkt en dat zij een ontwikkeling van Stougjesdijk-Oost ondersteunen. Dat is niet alleen goed nieuws voor het dorp Oud-Beijerland, maar voor de hele Hoeksche Waard.”

Bouwen in alle dorpen

Wethouder Van Leenen benadrukt dat ook in de andere dorpen nieuwe woningen komen: “Dit bericht van de provincie is niet alleen voor een groot project als Stougjesdijk-Oost goed nieuws. Het geeft ook extra ruimte om in de andere dorpen te kunnen bouwen. We kijken goed naar de behoefte die er in ieder dorp is, welk type woningen, waar past het. Daar gaan we ook met de inwoners van het dorp over in gesprek. Soms is dat heel kleinschalig in het centrum van een dorp op een inbreidingslocatie, soms door een pand wat nu anders wordt gebruikt een woonbestemming te geven en soms door wat uitbreiding aan de rand van een dorp. Het is echt maatwerk. Alle dorpen in de Hoeksche Waard hebben een eigen identiteit en de behoefte en mogelijkheden zijn niet overal hetzelfde. Dat weten we heel goed en daar kijken we dus ook heel goed naar. We willen de kwaliteiten die de Hoeksche Waard heeft benutten en behouden voor de toekomst, en daar houden we met de ontwikkeling van nieuwe projecten uiteraard rekening mee.”