Terug naar het overzicht

De aanleg van een randweg in Klaaswaal

Dit nieuwsbericht is verlopen.

Het dorp Klaaswaal heeft een centrale ligging in de gemeente Hoeksche Waard. Auto’s, bussen en vrachtwagens maken allemaal gebruik van de Molendijk/Rijksstraatweg (noord/zuid verbinding). Ook maakt het verkeer veel gebruik van de Oud-Cromstrijensedijk Oostzijde en Westzijde (oost/west verbinding). We noemen deze wegen ook wel de centrale as van Klaaswaal. Behalve voor het autoverkeer zijn deze wegen ook belangrijke fietsverbindingen voor schoolkinderen en ook het landbouwverkeer maakt gebruik van deze wegen.

Van oorsprong zijn deze wegen dijken met lintbebouwing. Bewoners van deze huizen parkeren auto’s langs deze wegen. Daarnaast wordt het steeds drukker en worden de voertuigen groter. Dit alles zorgt ervoor dat de leefomgeving langs en de verkeersveiligheid op deze wegen al langere tijd onder druk staan.

Gemeente Hoeksche Waard wil daarom de kern van Klaaswaal ontlasten van doorgaand verkeer

Doorgaand verkeer gaat straks niet meer door de kern van Klaaswaal, maar maakt gebruik van de nieuwe randweg. Doordat de randweg direct verbonden is met het bedrijventerrein gaat ook (zwaar) vrachtverkeer niet meer door de kern van Klaaswaal. Op die manier zorgt de randweg ervoor dat de wegen van de centrale as rustiger en veiliger zijn. Wonen, werken, recreëren, buiten spelen en fietsen wordt weer een stuk fijner voor onze inwoners van Klaaswaal. Door het herinrichten van de Molendijk ontstaat er weer een aantrekkelijke fietsverbinding tussen Oud-Beijerland en Numansdorp. De schoolgaande jeugd kan weer veilig naar school.

Daarnaast werkt gemeente Hoeksche Waard aan een goede onderlinge bereikbaarheid van alle dorpen. Het is belangrijk dat alle inwoners toegang hebben tot de verschillende voorzieningen die aanwezig zijn in de verschillende dorpen. Voor de leefbaarheid op de verschillende kwetsbare dijken is het van belang om de grote en zware verkeersstromen zoveel mogelijk via het hoofdwegennet te leiden. Om dit te bereiken is het zaak om de zogenaamde vorkstructuur in de Hoeksche Waard te realiseren. Deze bestaat uit de N217 als hoofdontsluiting en 4 noord-zuidverbindingen om de grootste verkeersstromen te ondersteunen. De ontbrekende schakels hiervoor moeten aangelegd worden.

De randweg Klaaswaal is 1 van de ontbrekende schakels. Gemeente Hoeksche Waard werkt in dit project nauw samen met provincie Zuid-Holland en waterschap Hollandse Delta.

Voor alle geïnteresseerden maken we een digitale nieuwsbrief

Voor het project ‘Randweg Klaaswaal’ starten wij binnenkort met het maken en verspreiden van een digitale nieuwsbrief. Deze nieuwsbrief is voor alle geïnteresseerden. Via de nieuwsbrief houden wij u op de hoogte van de actuele ontwikkelingen. Wilt u deze nieuwsbrief ontvangen? Dan kunt u een e-mail sturen naar randwegklaaswaal@gemeentehw.nl. Wij ontvangen graag uw naam en e-mailadres. Heeft u geen internet? Bel dan 14 0186 | 088 – 647 36 47 om een papieren exemplaar van deze nieuwsbrief aan te vragen. Alle informatie over dit project vindt u op de pagina Randweg Klaaswaal.

Om de aanleg van de randweg in Klaaswaal mogelijk te maken stellen wij een bestemmingsplan op

Artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening schrijft voor dat wij dit aan u bekend maken. Het is nu nog niet mogelijk om een reactie of zienswijze tegen het bestemmingsplan bij ons in te dienen. Deze mogelijkheid bestaat pas later in de procedure. Ook worden onafhankelijke instanties nu nog niet in de gelegenheid gesteld om een advies uit te brengen over het bestemmingsplan.

Als het bestemmingsplan in ontwerp gereed is, maken wij dat bekend in het Kompas, het Gemeenteblad en de Staatscourant. Daarbij informeren wij u over het ter inzage leggen van het ontwerp bestemmingsplan en de mogelijkheden voor het indienen van een zienswijze.

Wij stelden een Notitie Reikwijdte en Detailniveau op

Om het bestemmingsplan te kunnen maken, moeten wij een milieueffectrapportage (MER) opstellen. Dit volgt uit artikel 7 van de Wet milieubeheer en het Besluit milieueffectrapportage. De MER brengt de milieugevolgen van de randweg in beeld en zorgt er voor dat het milieubelang volwaardig wordt meegenomen bij de voorbereiding en besluitvorming over de randweg. De MER vormt zo een basis voor het opstellen van het bestemmingsplan.

Om een MER te kunnen maken is een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD) opgesteld. In de NRD informeren wij u over de aanleg van de randweg in Klaaswaal, de MER, welke tracés wij onderzoeken, welke milieuthema’s wij in het kader van de MER gaan onderzoeken en tot welk detailniveau wij de onderzoeken uitvoeren.

Wij leggen de NRD ter inzage en winnen adviezen in

De NRD ligt met ingang van zaterdag 17 oktober tot en met vrijdag 27 november ter inzage. U kunt de stukken bekijken op de pagina Randweg Klaaswaal. Wilt u de stukken op een servicepunt inzien? Maak dan een afspraak maken met René den Drijver via telefoonnummer 14 0186.

Daarnaast winnen wij advies over de NRD in bij wettelijke adviseurs en enkele betrokken overheid en maatschappelijke organisaties. Ook vragen wij een onafhankelijk advies over de NRD aan de landelijke Commissie voor de milieueffectrapportage.

Op 26 oktober 2020 organiseren wij een informatieavond over de NRD

Door de coronamaatregelen is het helaas niet mogelijk om een fysieke bijeenkomst te houden. Daarom organiseren wij een online informatieavond van 19.30 tot ongeveer 21.30 uur. Tijdens deze informatieavond geven wij een toelichting op de NRD en de procedure. Ook kunt u tijdens de informatieavond vragen stellen.

Om de informatieavond bij te wonen moet u zich uiterlijk op woensdag 21 oktober aanmelden. Hiervoor gaat u naar de pagina Randweg Klaaswaal, kies voor ‘Aanmelden digitale informatieavond NRD Randweg Klaaswaal’. U krijgt dan per e-mail een link toegestuurd om de informatieavond bij te wonen.

Iedereen kan een zienswijze indienen tegen de NRD

Iedereen kan een zienswijze (bij voorkeur schriftelijk) indienen in de periode dat de NRD ter inzage lig. Het indienen van een zienswijze per email is niet mogelijk.

Uw zienswijze over de NRD kunt u richten aan:
Het college van B&W van gemeente Hoeksche Waard
Postbus 2003
3260 EA Oud-Beijerland
Onder vermelding van ‘zienswijze NRD randweg Klaaswaal’.

Hoe ziet het vervolgproces er uit?

Wij betrekken de ingekomen zienswijzen en adviezen bij het vaststellen van de definitieve NRD. Daarna stellen wij aan de hand van de definitieve NRD een MER op. Wanneer de MER is opgesteld, is er ook de mogelijkheid hierop te reageren. De MER wordt samen met het bestemmingsplan in procedure gebracht. Hierover informeren wij u in het Kompas, het Gemeenteblad en de Staatscourant.

Vragen?

Heeft u vragen over de NRD of het project? Neem dan contact op met René den Drijver via telefoonnummer 14 0186 of via e-mail rené.dendrijver@gemeentehw.nl.